തിളനിലയും മര്‍ദ്ദവുംമര്‍ദ്ദം കൂടുമ്പോള്‍ തിളനില കൂടുന്നു . മര്‍ദ്ദം കുറഞ്ഞാല്‍ തിളനില കുറയുന്നു .

No comments:

Post a Comment