ആറ്റോമിക ഘടന - മൂല്യനിര്‍ണയം


ആറ്റോമിക ഘടന ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം എന്നിവയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള ധാരണകള്‍ എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യനിര്‍ണയ ഉപാധിയാണിത് . പരീക്ഷ  തുടങ്ങാം
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment