ഇലെക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം പഠിക്കാം


സോഡിയം ആറ്റം മാതൃക 
സോഡിയം ആറ്റത്തില്‍ ഇലെക്ട്രോണുകള്‍ വിവിധ ഷെല്ലുകളില്‍ നിറയുന്നത് കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ . 


ശ്രദ്ധിക്കുക ടിക്ക്‌ മാര്‍ക്കുകള്‍ മാറ്റിയും ടിക്ക്‌ മാര്‍ക്കുകള്‍ കൊടുത്തും അനിമേഷന്‍ കാണുക

No comments:

Post a Comment