ബോര്‍ ആറ്റം മാതൃക -ആനിമേഷന്‍


ബോര്‍ ആറ്റം മാതൃക മനസ്സിലാക്കാന്‍ ,ഒരു ഓര്‍ബിറ്റില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു ഓര്‍ബിറ്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്‍റെ നീക്കം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അനിമേഷന്‍ ആണ് ഇത് .കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍: ഓര്‍ബിറ്റുകള്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്യ്ത് കൊടുക്കണം , അതായത് കറണ്ട് ഓര്‍ബിറ്റ്, ഡെസ്ററിനേഷന്‍ ഓര്‍ബിറ്റ് എന്നിവ .

No comments:

Post a Comment