മൂല്യനിര്‍ണയം


ശുദ്ധ പദാര്‍ത്ഥം മിശ്രിതം സംയുക്തം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങള്‍ മനസ്സിലായോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു മൂല്യനിര്‍ണയ ഉപാധി കാണുന്നതിന്
ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

No comments:

Post a Comment