ഡിസ്ചാര്‍ജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം

ഡിസ്ചാര്‍ജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണം വിവിധ വാതകങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നത് കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ................അഭിപ്രായം പറയണേ........... 

                                           ഇവിടെ ക്ലിക്‌ ചെയൂ 

No comments:

Post a Comment